6.2.07

hiking in kamakura

"no smoking during hiking" (erh...ok...)

light as beautiful as imaginery

finally....

meet the wishing fox.

No comments: